رئیس اداره حفاظت محیط شهرستان طارم در گفت‌وگو با «پیام ما» پس از دو مورد حمله پلنگ عنوان کرد:نصب دوربین‌های تله‌ای برای پایش رفتار پلنگدشوارترین مرحله در مدیریت تعارض حمله جانور به انسان است

یکشنبه 04 اردیبهشت 1401

تعارض حیات‌وحش و انسان چنانچه به خوبی مدیریت نشود به چالشی بزرگ برای جامعه انسانی حاشیه زیستگاه‌ها،‌ سازمان‌های متولی و گونه‌های مختلف منجر می‌شود. با این حال هر موردی از حمله گوشتخواران یا دیگر انواع تعارض نیاز به مداخله‌‌های جدی همانند حذف یا انتقال گونه ندارد و می‌‌توان راهکارهای دیگر را بر اساس نوع حمله و سایر مولفه‌ها در نظر گرفت و بر اساس آنها اقدامات را مرحله به مرحله انجام داد.
در بیست‌وپنجم و بیست‌وهفتم فروردین‌ماه سال جاری دو مورد حمله پلنگ در دو منطقه در زنجان ثبت شد. در این باره که این حمله‌ها در کدام نوع دسته‌بندی قرار می‌گیرند و آیا اقدامات پس از حمله انجام شده است یا خیر «پیام‌ما» در گفت‌وگو با رئیس اداره حفاظت محیط شهرستان طارم از او در این باره پرسید. به گفته سعید موسوی نخستین حمله پلنگ روز پنج شنبه 25 فروردین‌ماه امسال در ارتفاعات کوهستانی روستای زرده اتفاق افتاد. این حمله منجر به وارد آمدن صدمه به دو نفر شد که جراحت یک نفر زیاد و نفر دیگر جزئی بود. در روز شنبه 27 فروردین‌ماه هم در ارتفاعات کوهستانی روستای گیلانکشه حمله پلنگ منجر به وارد شدن جراحت به یک نفر شد،‌ دلیلی هم که هر سه فرد صدمه دیده هم عنوان کردند این بود که برای برداشت تره کوهی رفته بودند.
او در این باره که فاصله محل این حمله‌ها از هم چقدر بوده و اینکه آیا احتمال می‌دهید حمله‌ها توسط یک فرد پلنگ بوده است،‌ می‌گوید: فاصله محل حمله پلنگ در دو نقطه نسبت به هم از نظر خط مستقیم هوایی حدود ۸ کیلومتر است با توجه به قلمرو وسیع پلنگ امکان حضور آن در هر دو نقطه محتمل بوده هر چند نمی‌توان آن را قطعی دانست.
محمد‌صادق فرهادی‌نیا، احسان محمدی‌مقانکی و بهرنگ اکرامی در کتاب «راهنمای مدیریت تعارض انسان و گوشتخواران بزرگ در ایران» با دسته‌‌بندی حمله‌های پلنگ نوشته‌اند: «‌یکی از انواع حمله‌ها‌،‌ حمله تصادفی است که شامل: حمله به چوپان در زمانی که فرد به دنبال گله دام اهلی بوده است، حمله به فردی که پلنگ را دنبال کرده یا به نحوی آن را گرفتار کرده است، حملـه بـه فـردی کـه بـا فـرض نبـودن پلنـگ مـادر،‌ به توله‌هـا نزدیـک شـده و مـورد حملـه مـادر قـرار گرفته‌ اســت، حملـه بـه فـردی کـه به طور ناگهانی، بـا پلنـگ نزدیـک لاشه شـکارش روبـه‌رو شـده یا سـعی کرده اسـت کـه پلنگ را از لاشه شـکارش دور کند و حمله غافلگیرانه به صاحب آغل؛ وقتی پلنگ داخل آغلی مخفی یا گرفتار شده است می‌شود». موسوی درباره هر دو مورد حمله به اظهارات مصدومان تکیه می‌کند. به گفته او هر دو حمله به صورت ناگهانی و در اثر ورود این افراد به زیستگاه پلنگ بوده و با سکونتگاه‌ها دارای فاصله زیاد است.
حمله پلنگ از نوع تصادفی بود
بر اساس کتاب «راهنمای مدیریت تعارض انسان و گوشتخواران بزرگ در ایران» دشوارترین مرحله در مدیریت تعارض انسان و پلنگ، حمله جانــور بــه انســان اســت. در ایــن شرایط، میزان ترس و نفرت از جانور در میان مردم منطقـه بـه اوج می‌رسـد و مـردم و مسئولان محلی برای حذف جانور بــه سازمان حفاظت محیــط زیســت فشــار می‌آورنــد. در چنین نیروهای سازمان حفاظت محیـط زیسـت باید در کوتاه‌تریـن فرصـت از مصـدوم حادثـه عیـادت و بـا خانواده او ابـراز همدردی کننـد،‌ علاوه بر آن مسئولان در سازمان حفاظت محیـط زیسـت بایـد برگه‌هـای مربوط بـه پرداخت خسارت را در اختیار فرد حادثه‌دیـده یا خانـواده او قـرار دهنـد تـا بـا تکمیـل آن، رونـد اداری مربـوط بـه پرداخـت غرامـت آغـاز شـود. در این مورد خاص واکنش محیط زیست به حمله ها چه بوده؟ آیا از فرد مصدوم عیادت شده و یا پرداخت خسارتی صورت گرفته است؟ موسوی می‌گوید: پس از اطلاع محیط زیست از حمله پلنگ به افراد از مصدومین عیادت و شرح ماجرای حمله اخذ و گزارش آن به اداره کل جهت انعکاس به سازمان مرکزی ارسال شد تا در خصوص پرداخت غرامت اتخاذ تصمیم‌گیری شود.
رئیس اداره حفاظت محیط شهرستان طارم همچنین در این باره که درحال حاضر دیدگاه جامعه محلی درباره پلنگ چگونه است و آیا احتمال می‌دهید تعارض جدی ایجاد شود؟ عنوان می‌کند: دیدگاه مردم محلی نسبت به پلنگ با گرگ متفاوت است. آنها بر این باورند که گرگ یک حیوان درنده است. در حالی که درباره پلنگ می‌گویند که این گونه تا جایی که امکان داشته باشد به انسان حمله نمی کند مگر در شرایط خاص و اتفاقی. با این حال می‌‌توان گفت در صورت عدم رعایت مردم نسبت به زیستگاه‌های پلنگ، احتمال تکرار وجود دارد.
موسوی همچنین معتقد است تعارض با حیات وحش خصوصا گوشتخواران عمدتا بر سر منابع غذایی و یا تعقیب آنها است در صورتی که حیات وحش دسترسی به منابع غذایی طبیعی داشته باشند امکان تعارض با انسان به حداقل می رسد. ناامنی و تعقیب حیات وحش و شکار طعمه گوشتخواران از دلایل تعارض است. او در این باره که همچنان چنین حمله‌هایی هر چند تصادفی ممکن است به تعارض جدی مردم محلی و حیات‌وحش منجر شود،‌ می‌گوید: این اداره به منظور شناسایی و تعیین مسیر گذار پلنگ برنامه نصب دوربین‌های تله‌ای در مناطق را در دستور کار دارد تا نسبت به رفتارهای حیات‌وحش اطلاعات جامع‌تری به دست بیاورد. آموزش جوامع محلی و افزایش گشت و کنترل محیط‌بانان در منطقه جزو برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

انجمن یوزپلنگ آسیاییانقراضپلنگیوزپلنگیوزپلنگ ایرانی
مطالب مرتبط
دستور فوری استاندار مازندراندلایل مرگ پلنگ قائمشهر بررسی شود
۳ 1 1
اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت، فهرست قرمز گونه‌های در معرض خطر را به‌روز کردحیات وحش در آستانه انقراض ششم
3 3
مهتاب جودکیمهتاب جودکی
با وجود انتقادات به زنده‌گیری یوز نر توران، کارشناسان به تکثیر در اسارت امیدوارندامید به وصلت «ایران» و «فیروز»
فروغ فکریفروغ فکری
دوربین‌های تحقیقاتی تصویر ۴۸ ساعت تلاش یوزپلنگ‌های ایرانی برای لقاح را ثبت کردندامید به ایران و فیروز
۳ 3

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.