آگهی ثبتی

منتشر شده در صفحه جامعه | شماره 577

آگهی موضوع ماده۳قانون وماده۱۳آئین نامه قانون
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای
فاقد سند رسمی
برابر رای شماره ۱۳۹۴۶۰۳۱۹۰۱۲۰۰۶۱۳۱ هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درواحد ثبتی حوزه ثبت ملک سیرجان تصرفات مالکانه بلامعارض متقاضی آقای محسن پور شاه نظری فرزند کرامت به شماره شناسنامه ۶۶۹ صادره از سیرجان در یک باب مغازه به مساحت ۵۸/۲۸ مترمربع پلاک ۴۲۱۶ فرعی مفروز و مجزی شده از ۱۳۴۶ فرعی از ۲۳۱۱ اصلی واقع در بخش ۳۵ کرمان خریداری از مالک رسمی آقای سید محمد مرتضوی محرز گردیده است. لذا به منظور اطلاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله۱۵روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذرسید، ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سندمالکیت صادرخواهد شد.
تاریخ انتشارنوبت اول:۰۸/۱۲/۹۴ تاریخ انتشار نوبت دوم:۲۴/۱۲/۹۴
رئیس ثبت اسناد و املاک- عباس ملکی م الف ۷۷۱

آگهی ابلاغ وقت رسیدگی
خواهان بانک مسکن مدیریت شعب استان کرمان با نمایندگی خانم اطهره خانجان به طرفیت خواندگان ۱- خانم فرزانه کاربخش فرزند محمد ۲- آقای علی اصغر کاربخش فرزند کابر ۳- آقای حمیدرضا شفیعی فرزند رضا ۴- آقای رضا شفیعی فرزند میرزا بابا به خواسته مطالبه مبلغ نود و یک میلیون و سیصد و شصت و هشت هزار و پانصد و چهل ریال به این دادگاه تقدیم که به کلاسه ۹۴۰۹۹۸۳۴۴۴۱۰۰۴۲۳ در شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور ثبت و وقت رسیدگی به پرونده بتاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ ساعت ۱۰ صبح تعیین گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده ردیف اول و حسب درخواست خواهان و به تجویز ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار چاپ و آگهی می گردد تا خوانده فوق پس از نشر آگهی و اطلاع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعلام نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر شوند در غیر این صورت دادگاه غیاباً به پرونده رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد نمود.
دفتر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی راور- زهرا توکلی
م الف ۳۶۸

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون ششدانگ یکباب خانه پلاک ۹۱۰، ۸۵۸ فرعی از ۳۹۶۸ اصلی واقع در بخش ۲کرمان به مساحت ۲۸۶۶ قصب واقع در سراسیاب فرسنگی جاده قدیم ماهان مورد تقاضای آقای/خانم صغری ابراهیم پور تاکنون تحدید حدود نشده و نیاز به تحدید حدود دارد و اعمال تبصره ذیل ماده ۱۵ قانون ثبت هم میسر نمی باشد لذا حسب درخواست مالک به شماره ۲۴۸۵۲-۱۷/۹/۹۳ بدینوسیله آگهی تحدید حدود اختصاصی به استناد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان فاقد سند رسمی منتشر و عملیات تحدیدی از ساعت ۸ صبح روزهای ۸/۱/۹۵ و ۹/۱/۹۵ در محل شروع و بعمل خواهد آمد لذا به مالک یا مالکین املاک مجاور رقبه مزبور اخطار می گردد که در موعد مقرر در این اعلان در محل وقوع ملک حاضر و در صورت عدم مراجعه مجاورین عملیات تحدیدی با معرفی مالک انجام و چنانچه کسی نسبت به حدود و حقوق ارتقاقی آن اعتراضی داشته باشد طبق ماده ۲۰ قانون ثبت حداکثر ظرف مدت ۳۰ روز پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی اعتراض خود را کتباً به این اداره اعلام نماید و ظرف مدت یکماه از تاریخ اعلام اعتراض مهلت دارند تا به دادگاه صالحه مراجعه و اقدام به تقدیم دادخواست نموده و رسید تقدیم دادخواست را از دادگاه اخذ و به این اداره تسلیم نمایند بدیهی است پس از مضی مهلت یاد شده و ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواست توسط متقاضی ثبت عملیات ثبتی بنام وی ادامه خواهد یافت و هیچگونه ادعایی مسموع نخواهد بود.
تاریخ انتشار: ۸/۱۲/۹۴
کفیل ثبت شهرستان کرمان- امین رضا قوام
م الف ۳۱۹۹

141

نوشته های مرتبط


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :

آمار سایت

  • کاربران آنلاین : 3
  • امروز: 200
  • دیروز: 408
  • هفته: 3,930
  • ماه: 20,677
  • سال: 212,137