خبر

منتشر شده در صفحه کرمان ویچ | شماره 758

تشکیل کمیته بحران زلزله زرند
توسط شرکت گاز
روابط عمومی شرکت گاز استان کرمان نوشت: طی زلزله‌های متوالی که در این چند روز در شهرستان زرند اتفاق افتاد، ستاد بحران این شرکت در اولین ساعات زلزله تشکیل و سریعاً تمامی واحدهای امداد، تعمیرات، مخابرات، ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست، نشت‌یابی، حمل‌ونقل و مسئولین ستاد در حالت آماده‌باش قرار گرفتند.
محمدعلی ودیعتی مدیرعامل شرکت گاز استان کرمان و رئیس ستاد بحران شرکت گاز به همراه معاونین و اعضای ستاد ضمن حضور در این شهرستان و بررسی شبکه و ایستگاه‌های تقلیل فشار درون‌شهری و برون‌شهری از نزدیک وضعیت را بازدید کردند. ودیعتی گفت: «تمامی تأسیسات گازرسانی این شهرستان در حال سرویس هستند و صدمه‌ای وارد نشده است.»
وی خاطرنشان کرد: «کلیه پرسنل آموزش‌های لازم را به‌صورت تئوری در دوره‌های آموزشی و عملی در طی برگزاری مانورهای مختلف تجربه نموده‌اند و از آمادگی لازم برخوردار می‌باشند.»

شدت مصرف
انرژی در ایران چهار برابر دنیا
رواﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن نوشت: ﻧﺸﺴﺖ هم اﻧﺪﯾﺸﯽ کاهش 10 درصدی ﻣﺼﺮف انرژی ساختمان‌های شرکت‌های تابعه وزارت نیرو در کرمان در آﺑﺎن ﻣﺎه ﺳﺎل ﺟﺎری ﺑﺎ ﺣﻀﻮر مدیرکل دﻓﺘﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺎدر ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺮ، مدیرعامل و ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوش ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﺟﻨﻮب ﮐﺮﻣﺎن و همچنین ﻣﺪﯾﺮان و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن آب و ﻓﺎﺿﻼب شهری و روﺳﺘﺎﯾﯽ و آب منطقه‌ای در ﺳﺎﻟﻦ آمفی‌تئاتر اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
مدیرعامل ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن، ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮداﺧﺖ و ﮔﻔﺖ: «اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ وﻇﯿﻔﻪ برق‌رسانی ﺑﻪ 16 ﺷهرﺳﺘﺎن از 23 شهرﺳﺘﺎن اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن را ﺑﺮ عهده دارد.» وی در ﺧﺼﻮص ﻟﺰوم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف اظهار کرد: «ﺷﺪت ﻣﺼﺮف اﻧﺮژی در اﯾﺮان ﺣﺪود ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼهار ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻧﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺸﮑﻞ زﻣﺎﻧﯽ جدی‌تر می‌شود ﮐﻪ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﺎﯾﯿﻦ و رﺷﺪ ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ متأسفانه در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﺻﺎدق اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ بیشتر مصرف می‌کنیم ولی رشد مصرف انرژی در راستای رشد اقتصادی استفاده نمی‌کنیم.»
وی اﻓﺰود: «ﮐﺸﻮر اﯾﺮان ﯾﮏ در ﺻﺪ ﮐﻞ ﺟﻤﻌﯿﺖ جهان را داراﺳﺖ درحالی‌که دو درﺻﺪ اﻧﺮژی جهان را ﻣﺼﺮف می‌کند.» مهدوی ﻧﯿﺎ خاطرنشان ﮐﺮد: «ﭘﯿﮏ ﺑﺎر ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﺟﻨﻮب ﮐﺮﻣﺎن در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺣﺪود 1056 ﻣﮕﺎوات اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ در زﻣﺴﺘﺎن اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ یک‌چهارم می‌رسد. ﻣﺎ ﺑﺮای تأمین ﺑﺮق در ﺳﺎﻋﺎت ﭘﯿﮏ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ سرمایه‌گذاری های ﻋﻈﯿﻢ هستیم درحالی‌که می‌توان اﯾﻦ ﻣﻘﺪار را ﺑﺎ اﺻﻼح اﻟﮕﻮی ﻣﺼﺮف ﮐﻨﺘﺮل و از هدر رﻓﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﮐﺮد.» اﯾﻦ ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮل ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺳﺎل اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ ﮔﻔﺖ: «ﯾﮑﯽ از ﮔﺎم های اولیه‌ای ﮐﻪ می‌توان در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ اﻧﺠﺎم داد ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از هدر رﻓﺖ و ﻧﺸﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﺳﺖ.»
وی ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ وزﯾﺮ ﻧﯿﺮو در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮو ﺑﻮدن ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف، ﺑﯿﺎن ﮐﺮد: «ﺻﻨﻌﺖ آب و ﺑﺮق ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺘﺎز ﺑﻮدن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها و تأسیسات ﺧﻮد ﺷﺮوع ﮐﻨﺪ ﺑﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻃﺒﻖ اﺑﻼﻏﯿﻪ اعلام‌شده، ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ در ﺳﺎل ﺟﺎری 10 درﺻﺪ در ﻣﺼﺮف ﺑﺮق ﺧﻮد صرفه‌جوئی نماییم.» ﺷﯿﺮﻧﮋاد ﻣﻌﺎون ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮوش و ﻣﺸﺘﺮﮐﯿﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮق ﺟﻨﻮب اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ اراﺋﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت انجام ‌شده در زﻣﯿﻨﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺼﺮف ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﭘﺮداﺧﺖ.

9

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

از «پیام ما» بیشتر بدانید :