اعضای شورای پول و اعتبار چه کسانی هستند؟

مرکزی

شورای پول و اعتبار

اعضای اين شورا عبارتند از:
– وزير امور اقتصادی و دارائی يا معاون وی
– رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
– رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور يا معاون وی
– دو تن از وزرا به انتخاب هيأت وزيران
– وزير بازرگانی
– دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پيشنهاد رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران و تائيد رياست جمهوری
– دادستان کل کشور يا معاون وی
– رئيس اتاق بازرگانی و صنايع و معادن
– رئيس اتاق تعاون
– نمايندگان کميسيونهای “امور اقتصادی” و ” برنامه و بودجه و محاسبات” مجلس شورای اسلامی (هر کدام يک نفر) به عنوان ناظر با انتخاب مجلس
– رياست شورا بر عهده رئيس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران خواهد بود.

وظايف و اختيارات شورای پول واعتبار

شورای پول و اعتبار به منظور مطالعه و اتخاذ تصميم درباره سياست كلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران و نظارت بر امور پولی و بانكی كشور عهده دار وظايف زير است:
– رسيدگی و تصويب سازمان و بودجه و مقررات استخدامی و آيين نامه های داخلی بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران
– رسيدگی و اظهار نظر نسبت به ترازنامه بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران جهت طرح در مجمع عمومی
– رسيدگی و تصويب آيين نامه های مذكور در قانون پولی و بانكی
– اظهارنظر در مسايل بانكی، پولی و اعتباری كشور و همچنين اظهار نظر نسبت به لوايح مربـوط به وام يا تضمين اعتبار و هر موضوع ديگری كه از طرف دولت به شورا ارجاع می شود.
– ارائه نظر مشورتی و توصيه به دولت در مسائل بانكی، پولی و اعتباری كشور كه به نظر شورا در وضعيت اقتصادی وبويژه در سياست اعتباری كشور موثر خواهد بود.
– اظهار نظر درباره هر موضوعی كه از طرف رئيس كل بانك مركزی جمهوری اسلامی ايران در حدود قانون به شورای مذكور عرضه می گردد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.