فرهنگ كتابخواني در شركت توزيع نيروي برق شمال استان، نظام‌مند توسعه مي يابد

یکشنبه 06 دی 1394

فرهنگ كتابخواني در شركت توزيع نيروي برق شمال استان، نظام‌مند توسعه مي يابد
به منظور توسعه و ترويج فرهنگ كتابخواني در شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان، پروژه اي با اين عنوان از ابتداي آذر ماه در اين شركت آغاز شدو قرار است كليه كاركنان در اجراي اين پروژه همكاري نمايند. لازم به ذكر است اين پروژه براي نخستين بار بصورت نظام مند در سطح توانير مطرح شده است. مهندس نادر خواجه پور، معاون منابع انساني شركت توزيع نيروي برق شمال استان كرمان در خصوص اهداف پروژه توسعه فرهنگ كتابخواني گفت: سه هدف عمده، ترويج فرهنگ كتابخواني، افزايش سرانه مطالعه كاركنان شركت و كاهش هزينه هاي آموزش را با انجام اين پروژه دنبال مي كنيم. وي افزود: مهم ترين هدف ما ترويج فرهنگ كتابخواني است كه پس از اخذ موضوعات مورد نظر همكاران، كتاب ها انتخاب، خريداري و دراختيار همكاران قرار مي گيرد. پس از آن همكاران برداشت هاي خود را از كتاب هاي معرفي شده در جلسات كتابخواني به ساير همكاران منتقل و در نهايت بازخوردهاي مطالعات جهت بهره برداري كاربردي به دفتر آموزش ارسال خواهد شد.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.