خبر

منتشر شده در صفحه کافه | شماره 816

مهدی ارمز  هنرمند کرمانی در بیمارستان افضلی پور کرمان بستری و تحت مراقبت پزشکان قرار گرفت.

3

پاسخی بگذارید

از «پیام ما» بیشتر بدانید :