وداع اکبـــر

منتشر شده در صفحه صفحه اول | شماره 816

وداع اکبـــر

خانواده هاشمی خطاب به ملت:

عشق هاشمی به مردم مرگ او را ناممکن ساخته است

2

پاسخی بگذارید

از «پیام ما» بیشتر بدانید :