برچسب: بحران آب

«پیام ما» یک روز خبرهای مرتبط با آب و کشاورزی یک خبرگزاری را بررسی کردیک گام مانده تا ایران فقیر
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
چارسوق
آبآب نیست
نبود شغل پایدار به دلیل تخریب سرزمین، تهدید تنوع زیستی و مدیریت نامطلوب منابع آب و خاک به افزایش مهاجرت از جنوب‌شرق دامن زده استراه‌هایی برای عبور از بحران در شمال سیستان‌ ‌و بلوچستان
علیرضا سروری نژاد
پیام جامعه
بحران آبسیستان
گزارش سالیانه GWP (مشارکت جهانی آب) نشان می‌دهدنقش اندک زنان در مدیریت منابع آب
اقلیم
آببحران آب
محمدجواد سمیعی
خشکسالی در تهران هر روز ابعاد تازه‌ای پیدا می‌کند:سایه کم‌آبی بر سر پایتخت
چارسوق
آببحران آب
پیام خبر
آبایران
مردم مهم‌ترین ایالت غرب آمریکا چگونه با کم‌آبی مواجه می‌شوند؟مواجهه آمریکایی‌ها با خشکسالی
حسین نیازبخشحسین نیازبخش
بوم و بر
آبآمریکا
معاون مطالعات جامع آب سازمان آب و برق خوزستان در نشستی آنلاین از عوامل بروز بحران در خوزستان سخن گفتدوگانه مدیریت منابع آب و تامین معیشت کشاورزان
چارسوق
آببحران
گزارش‌های شش ماهه اخیر نشان می‌دهد که بحران آب به مسئله‌ای امنیتی در مصر، سودان اتیوپی، ایران و عراق تبدیل شده استبحران آب؛ نقطه‌ جوش خاورمیانه
آرمین منتظریآرمین منتظری
پیام خبر
آببحران آب
رهبر انقلاب با تاکید بر به حق بودن گلایه‌های مردم خوزستان:دولت بعدی حل مشکلات خوزستان را به صورت جدی دنبال کند
پیام خبر
بحران آببی آبی
«پیام ما» از وضعیت اینترنت در استان خوزستان گزارش می‌دهدگلایه خوزستانی‌ها از قطعی اینترنت همراه
مجتبی گهستونی
پیام خبر
آباینترنت
علی احمد رفیعی راد