خیاطی

سولماز خیاطی

کارشناس محیط زیست

فهرست مطالب
خیاطی copy
سولماز خیاطیسولماز خیاطی
خیاطی
سولماز خیاطیسولماز خیاطی
خیاطی
سولماز خیاطیسولماز خیاطی
1399030721531095320497734
سولماز خیاطیسولماز خیاطی
سولماز خیاطیسولماز خیاطی
یادداشت سولماز خیاطیسولماز خیاطیانسان متمدن باشیم، نه یک موجود باهوش اما مخرب در جامعه؛ انسان به طور ارادی و غیر ارادی این روزها زمین خود را در معرض خطر قرار داده است. قدرت رشد جمعیت نامحدودتر از آن است که زمین قابلیت تامین آن را داشته باشد.
یادداشت سولماز خیاطیسولماز خیاطیپدیده فرونشست سطح زمین ناشی از عوامل طبیعی و فعالیت‌های انسانی در نقاط مختلف دنیا و در طی سال‌های اخیر در کشور ایران به علت برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی، خشکسالی، مدیریت نادرست و عوامل دیگر پدیدار شده است.

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.