برچسب: آلایندگی

استقرار فزاینده صنایع در اطراف شهر زرند، نگرانی فعالان و مدیران محیط زیست استان کرمان را در پی داشته استخواب آشفته «زرند» در جوار صنایع آلاینده
بوم و بر
۲۱۱۵
آلایندگیاستان کرمان