برچسب: آتش سوزی جنگل

اقلیم
۲۰۷۹
آتشآتش سوزی
اقلیم
۲۰۷۸
آتشآتش سوزی
در جریان آتش‌ سوزی در منطقه «بابایلی» و «قاسم کندی» آذربایجان‌شرقی و به دلیل نقص فنیبالگردها آبی بر آتش ارسباران نریختند
اقلیم
۲۰۷۷
آتشآتش سوزی
آتش‌سوزی‌های موسمی در یونان و ترکیه بحران به پا کرده استجهان در گریز از آتش
اقلیم
۲۰۷۶
آتشآتش سوزی جنگل
شاهرخ جباری
اول
۲۰۷۶
آتشآتش سوزی
اقلیم
۲۰۷۵
آتشآتش سوزی جنگل
در دومین روز آتش‌سوزی فیروزآباد پس از مرگ سه نفر، هلی‌کوپترهای آب‌پاش و نفربر، راهی ارتفاعات فارس شدندیک خانواده درآتش «تنگه هایقر » سوخت
مهتاب جودکیمهتاب جودکی
اقلیم
۲۰۷۴
آتشآتش سوزی
در پنجمین روز آتش‌سوزی جنگل‌های حاشیه دریای اژه، چهار کشور به کمک ترکیه رفتندهلی‌کوپترهای ایرانی، بر فراز جنگل‌های سرخ ترکیه
مهتاب جودکیمهتاب جودکی
پس از هفت شبانه‌روز تلاش در ارتفاعات گچسارانآتش نارک و خامی مهار شد
بوم و بر
۲۰۶۱
آتشآتش سوزی جنگل
اقلیم
۲۰۶۱
آتشآتش سوزی
تکرار آتش‌سوزی‌ها در نبود تجهیزات داوطلبان را خسته کرده استرخت سیاه بر تن زاگرس
فاطمه باباخانیفاطمه باباخانی
اقلیم
۲۰۶۰
آتش زاگرسآتش سوزی
آتش‌سوزی در نارک به پنجمین و در خامی به سومین روز رسید و مارین و فتح هم در حال سوختن‌اند5 شبانه‌روز جنگل‌سوزی
پیام جامعه
۲۰۵۹
آتش سوزیآتش سوزی جنگل