محمد مرادی copy jpg

اصغر محمدمرادی

مدیر گروه رشته مرمت دانشگاه علم و صنعت ایران

یادداشت
امنیت با وجود ساکنان هر محله تثبیت می‌شود
امنیت امری مجرد نیست. وقتی از امنیت در محل زندگی یا محلی تاریخی صحبت می‌کنیم، باید بدانیم این امنیت در گام نخست با حضور مردمی که در آنجا زندگی می‌کنند فراهم می‌شود. حضور فعال و تعلق خاطر به مکان، خود به خود عامل ایجاد امنیت است و وقتی محدوده‌ای از سکنه واقعی خود خالی می‌شود […]

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.