تماس با ما

دفتر تهران: خیابان شریعتی – ابتدای عباس‌آباد – خیابان بهشتی – پلاک ۲۶ – ( ساختمان ۳۵۳ ) پلاک ۵ \ تلفن مستقیم: ۰۲۱۸۶۰۱۱۸۹۳

تلفنخانه: ۰۲۱۲۸۴۲۱۹۱۰

سردبیر: داخلی ۳ – تحریریه : داخلی ۲ – سرپرستی استان‌ها: داخلی ۱ – آگهی‌ها داخلی ۴

مدیرمسئول: ۰۲۱۸۸۰۱۹۸۴۶

ایمیل سازمان آگهی‌ها: payamema.adv@gmail.com

ایمیل تحریریه: khabar.payamema@gmail.com

سایت: www.payamema.ir

اینستاگرام:  https://www.instagram.com/payamema/