نامه مردم کرمان برای جلوگیری از قطع درختان

جناب آقای رزم حسینى استاندار محترم استان کرمان، نزد من شکستن شاخه درختان مانند شکستن بال فرشتگان است . حضرت محمد رسول الله .ص در روزهای اخیر برای اجرای پروژه های شهر، شاهد قطع درختان شهر کویری کرمان هستیم ،با اعلام قدردانی خود از اجرای پروژه های جدید در شهر کرمان و تغییرات مثبت حاصل … ادامه خواندن نامه مردم کرمان برای جلوگیری از قطع درختان