برچسب: گرانی

نتایج مطالعه معاونت رفاه وزارت تعاون در مورد ابعاد فقر در ایران نشان می‌دهد:روند صعودی فقر غذایی در ایران
چارسوق
۲۱۰۱
اقلامایران
رئیس اداره محیط زیست انسانی استان تهران:گرانی پسماند زباله‌گردی را بیشتر کرد
بوم و بَر
۱۹۷۶
پسماندتفکیک