برچسب: کم آبی

«پیام ما» از وضعیت اینترنت در استان خوزستان گزارش می‌دهدگلایه خوزستانی‌ها از قطعی اینترنت همراه
مجتبی گهستونی
پیام خبر
۲۰۶۵
آباینترنت
علی احمد رفیعی راد
اول
۲۰۶۵
بحران آببی آبی
سروش طالبیسروش طالبی
رئیس جمهور با اشاره به نارضایتی‌های اخیر از کم‌آبی:خوزستانی‌ها حق دارند ناراحت باشند
پیام خبر
۲۰۶۴
بی آبیخوزستان
سازمان آب و برق خوزستان:دبی خروجی سدهای دز و کرخه افزایش یافت
اقلیم
۲۰۶۳
آببی آبی
مدیرعامل اتحادیه دامداران استان عنوان کردکمبود تانکر برای حمل آب در خوزستان
اقلیم
۲۰۶۲
آبخوزستان
گفت‌وگوی«پیام ما» با بنفشه زهرایی، دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم‌آبیوزارت کشاورزی با کشاورزان خوزستان هماهنگ نیست
آیسان زرفامآیسان زرفام
پیام خبر
۲۰۶۲
بی آبیخانم زهرایی
سینا قنبرپور
اول
۲۰۶۲
خوزستانکم آبی
مهدی فصیحی‌هرندی
اول
۲۰۶۱
آببی آبی
برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی و وضعیت وخیم دشت‌های ممنوعه کشوردشت رو به احتضار قزوین
علیرضا شکوهی لنگرودی
چارسوق
۲۰۶۰
آبآب زیرزمینی
استخرهای خانگی در حالی با آب شرب پر می‌شوند که ۳۰۰ شهر کشور درگیر تنش آبی هستندچاه‌های خالی، استخرهای پُر
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
چارسوق
۲۰۵۹
آباستخر
آرمین منتظریآرمین منتظری