برچسب: کاهش جمعیت زنبورها

بررسی داده‌های جهانی حیات روی کره زمین نشان می‌دهد یک‌چهارم گونه‌های شناخته‌شده زنبور از سال ۱۹۹۰ تاکنون به ثبت نرسیده‌اندسقوط زنبورها
Screenshot 560