برچسب: کاروانسرا

پیام میراث
1951
با حذف الحاقات زندان سابق سمنان، کاروانسرای شاه‌عباسی در حال رونمایی استزندان 400 ساله، خالی از زندانی
زندان 400 ساله، خالی از زندانی