برچسب: چالش آب

پیام جامعه
2317
فلات مرکزی ایران گنجایش کمی و کیفی چه نوع الگوی جمعیتی را دارد؟هیدرولوژی اجتماعی و چالش‌های آبی ایران
هیدرولوژی اجتماعی و چالش‌های آبی ایران
چارسوق
2317
ترازهای مطمئن آب زیرزمینی در آبخوان‌هایی که به شدت بهره‌برداری شده‌اند، در حال کاهش استزنگ هشدار از اعماق زمین
زنگ هشدار از اعماق زمین