برچسب: پسماند عفونی

گزارش «پیام ما» از یک روز کاری نیروهای دفن پسماند بیمارستانی آرادکوهتهِ خط
سوگل دانائیسوگل دانائی