برچسب: پسماند عفونی

بوم و بر
2112
گزارش «پیام‌ما» از تلنبار شدن پسماندهای بیمارستانی شهر ایذه در محوطه بیمارستان شهرگره کور پسماند عفونی بیمارستان ایذه
گره کور پسماند عفونی بیمارستان ایذه
بوم و بَر
1959
گزارش «پیام ما» از یک روز کاری نیروهای دفن پسماند بیمارستانی آرادکوهتهِ خط
تهِ خط