برچسب: پساب های اسیدی

بعد از سه بار شکستن دیواره تالاب اینچه‌برون همچنان پساب کارخانه‌های ید روانه تالاب می‌شود«اینچه‌» غرق در پساب‌های اسیدی
مدیرکل محیط زیست استان گلستان: این کارخانه محصول استراتژیک تولید می‌کند و امکان تعطیلی آن وجود ندارد
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
پیام میراث
۲۰۴۳
اینچهپساب های اسیدی