برچسب: پزشکی

در گفت و گو با دکتر مرتضی کریمی انسان شناس پیرامون اعتراض کرمانی ها به سریال شهرزاد مطرح شدتولیدات هنری ندانسته به شکاف مرکز و پیرامون دامن می‌زنند
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
صفحه اول520
۵۲۰
بمپزشکی
صفحه اول519
۵۱۹
استاندارپزشکی
صفحه‌آخر
۵۱۸
پزشکیدانشگاه
کرمان ویچ
۵۱۷
پزشکیکرمان
کرمان ویچ
۵۱۷
امام جمعهپزشکی
صفحه اول517
۵۱۷
پزشکیدانشگاه
کاغذ اخبار
۵۱۶
پزشکیدانشگاه
کرمان ویچ
۵۱۵
استاندارپزشکی
صفحه اول 515
۵۱۵
استاندارپزشکی
کرمان ویچ
شماره ۴۹۹
پزشکیجیرفت
کرمان ویچ
شماره ۴۹۹
پزشکیدانشگاه
کرمان ویچ
۵۱۴
استاندارپزشکی