برچسب: پارلمان افغانستان

بوم و بَر
1967
روایت‌هایی از پزشک و نماینده مجلس افغانستان از هم صحبتی با کارگران هم‌وطنش در تهرانما هنوز غریبه هستیم
ما هنوز غریبه هستیم