برچسب: هتل

جهان از تعطیلی کرونا برای نوسازی تاسیسات گردشگری استفاده می‌کند اما در ایران برنامه‌ای وجود نداردفرصتی که سوخت
دبیر انجمن دفاتر خدمات مسافرتی در گفت‌وگو با پیام ما : بودجه‌ای نیست که تاسیسات گردشگری در وقت آزادشان برای ارتقای تکنولوژی استفاده کنند
آیسان زرفامآیسان زرفام
اول
۱۹۱۹
اقامتگاهکرونا
صفحه اول
۵۳۸
زلزلهصنایع
ورزش و ورزشکار
۵۳۷
زلزلهکرمان
صفحه آخر
۵۳۵
زلزلهشهردار
صفحه اول ۵۳۵
۵۳۵
زلزلهشهردار
صفحه اول ۵۳۶
۵۳۶
استانداررزم حسینی
صفحه اول
۵۳۴
دادگستریزلزله
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
صفحه آخر
۵۳۲
زلزلهکرمان
صفحه آخر
۵۳۲
استانداردادگستری
کرمان ویج
۵۳۲
امام جمعهجیرفت