برچسب: نماینده مجلس

واکنشِ انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران به توهین یک نماینده مجلس به روزنامه‌نگاران:نه تاریخ می‌دانید نه حریمِ آزادی را می‌شناسید
انجمن صنفیِ روزنامه‌نگاران استان تهران در واکنش به توهینِ یکی از نمایندگان مجلس به روزنامه‌نگاران و خبرنگاران، در نامه‌ای به رئیس مجلس، این اظهارات را قویا محکوم و خواستارِ ورودِ هیات نظارت بر مطبوعات به این موضوع شد.
صفحه آخر
۵۳۳
زلزلهشهردار
کرمان ویچ
۵۲۹
امام جمعهزلزله
در گفت و گو با دکتر مرتضی کریمی انسان شناس پیرامون اعتراض کرمانی ها به سریال شهرزاد مطرح شدتولیدات هنری ندانسته به شکاف مرکز و پیرامون دامن می‌زنند
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
تاریخ
۵۲۰
بمپزشکی
کاغذ اخبار
۵۲۰
زلزلهکرمان
کرمان ویچ
۵۲۰
استانداربافت
صفحه اول۵۲۰
۵۲۰
زلزلهکرمان
در گفت و گو با دکتر مرتضی کریمی انسان شناس پیرامون اعتراض کرمانی ها به سریال شهرزاد مطرح شدتولیدات هنری ندانسته به شکاف مرکز و پیرامون دامن می‌زنند
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
صفحه اول۵۲۰
۵۲۰
بمپزشکی
صفحه اول۵۲۰
۵۲۰
استانداربافت
تاریخ
۵۱۵
زلزلهشهداد
صفحه اول ۵۱۵
۵۱۵
جیرفترفسنجان