برچسب: نفت فروشی

مجلس علیه قانون قیام می‌کنداز نفت‌فروشی به تاریخ‌فروشی رسیدیم!
فاطمه علی‌اصغرفاطمه علی‌اصغر