برچسب: نخلستان ها

نایب رئیس اتاق بازرگانی اهواز:۴۰ درصد از نخل‌های خوزستان از بین رفتند
نخل‌های قطع شده از نخلستان‌های ایران برای ارسال به قطر، برگشت خوردبازی دو سر باخت
محمدرضا جعفری
خشکسالی و عوامل دیگر موجب فروش نخل ثمری در مناطقی از بوشهر و صادرات آن به کشورهای همسایه شده استنخل‌های مهاجر
فرزانه قبادیفرزانه قبادی
چارسوق
سبزی نخلنخل
استان بوشهر با داشتن بالاترین سرانه آب‌های نامتعارف کشور از فناوری بازچرخانی آب بی‌بهره استنخل‌های تشنه بوشهر ، ثمره سیاست‌های اشتباه
چارسوق
بوشهرخرما
پارسال مردم ریگان ۱۳، فهرج ۳۳ و بم ۱۵ روز هوای پاک داشتندزندگی توفان‌زده در شرق کرمان
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده