برچسب: موچ چهارم کرونا

رئیس‌جمهوری هشدار دادزنگ خطر آغاز موج چهارم کرونا
وزیر بهداشت: باید خودتان را برای مبارزه با چموش‌ترین ویروس موتاسیون یافته‌ای که دارد مملکت را گرفتار می‌کند، آماده کنید