برچسب: مدیریت آب

در شش ماه اول سال آبی جاری بارش‌ها نسبت به متوسط درازمدت ۳۴ درصد کاهش یافتدست خالی دشت‌ها
چارسوق
۱۹۷۹
آب ذخیره شدهبارش
یادداشت داریوش بهارلوییداریوش بهارلوییاین روزها بحث مدیریت حوضه‌ای و فراخوان‌های وزارت نیرو در انتخاب مدیران حوضه مجدد بهانه‌ای شده است که برخی کارشناسان و گاه دلسوزان استان خوزستان مطالبی را به نقد منتشر کنند؛