برچسب: مدیریت

پیام خبر
2353
سخنگوی دستگاه قضایی از آخرین آمار خسارات مالی و جانی سیل سخن گفتبرخورد قضایی در صورت اثبات ترک‌فعل در مدیریت سیل
برخورد قضایی در صورت اثبات ترک‌فعل در مدیریت سیل
بوم و بر
2045
چرا پسماند در ایران هنوز مساله است؟حلقه مفقوده مدیریت در سامان‌دهی پسماند