برچسب: مخالفت با احداث پتروشیمی در نزدیکی تالاب میانکاله

اقلیم
2346
رئیس سازمان محیط زیستپرونده پتروشیمی میانکاله بسته شد
پرونده پتروشیمی میانکاله بسته شد
اقلیم
2317
هشدار سازمان محیط زیست درباره حذف میانکاله از فهرست ذخیره‌گاه‌های زیست‌کرهپتروشیمی میانکاله اراضی ملی را پس نداد
پتروشیمی میانکاله اراضی ملی را پس نداد
اقلیم
2281
تخلفات در مرتع حسین‌آباد ادامه دارددرخواست لغو واگذاری زمین به پتروشیمی میانکاله
پیام خبر
2275
ابهام درباره شیوه واگذاری زمین پتروشیمی میانکاله
چارسوق
2271
رسانه‌های مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد بی‌طرف می‌توانند نقش میانجی تعارضات را داشته باشنددرس‌های میانکاله
درس‌های میانکاله
اهمیت مشارکت افراد مشهور در مسائل محیط زیستی
پیام خبر
2267
مروری بر موضع‌گیری‌های رسانه‌های حامی دولت و مجلس نشان می‌دهدمخالفت با پتروشیمی میانکاله پرده از دعوای سیاسی برمی‌دارد
مخالفت با پتروشیمی میانکاله پرده از دعوای سیاسی برمی‌دارد
مخالفت با احداث پتروشیمی  در نزدیکی تالاب میانکاله