برچسب: قنات

اقلیم
2212
مردم ۳۵ روستا به راه‌اندازی معدن سنگ آهن در کوه‌های همیجان بهاباد معترض‌اندحیات معدن آهن، مرگ چشمه‌ها و قنات‌ها
حیات معدن آهن، مرگ چشمه‌ها و قنات‌ها
پیام میراث
2086
هیات امنا، مظهر قنات قصبه را با خاک پر کردند و ناچار به خالی کردن آن شدندزنده به گوری قنات جهانی گناباد
زنده به گوری قنات جهانی گناباد