برچسب: قنات

هیات امنا، مظهر قنات قصبه را با خاک پر کردند و ناچار به خالی کردن آن شدندزنده به گوری قنات جهانی گناباد
مهتاب جودکیمهتاب جودکی
پیام میراث
خراسان رضویقنات