برچسب: صنعت ماینینگ

به رغم تایید اثرگذاری صنعت ماینینگ بر افزایش مصرف برقسهم ماینرها در مصرف برق شفاف نیست
ایران می‌تواند بهشت استخراج رمز ارز باشدماینینگ و فرصت‌های از دست رفته