برچسب: صنایع معدنی

هیات مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌و‌کار مهلت استعلام معادن از محیط زیست را به یک ششم کاهش دادفرار معادن از مجوز محیط زیست
سازمان حفاظت محیط‌زیست: مصوبه هیات مقررات زدایی خلاف قانون است. قرار است به نام تسهیل در کسب‌و‌کار مهلت استعلام برای اکتشاف معدن از سازمان حفاظت محیط‌زیست به یک ششم زمان تعیین شده در قانون کاهش پیدا کند. در حالی که انجام مطالعات در این مدت ناممکن است.
آیسان زرفامآیسان زرفام