برچسب: شیوع ویروس کرونا

پیام خبر
2164
هشدار رئیس جمهوری نسبت به عواقب ساده‌انگاری در زمینه کرونا و سویه‌های جدید آنمرزها را کنترل کنید
مرزها را کنترل کنید
قبل از تکمیل واکسیناسیون آموزش حضوری نداریم