برچسب: شیرهای میدان حر

در میان دعوای شهرداری و میراث‌فرهنگی بر سر چرایی مرمت غیراصولی؛شیرهای میدان حر تخریب شدند
میراث فرهنگی توضیح داده که مرمت شیرها بدون اطلاع میراث‌فرهنگی رخ داده است