برچسب: شورای پنجم

دو عضو شورای شهر ششم، شورای پنجم تهران را به بذل و بخشش املاک شهر متهم کردندشورای پنجم: واگذاری محرمانه نداشتیم
سوگل دانائیسوگل دانائی
بوم و بر
۲۰۹۲
شورای پنجمشورای ششم