برچسب: شهر سینماهای ویران شده

سه روز بعد از تخریب سینما آسیا، سینما قدس مشهد را هم ویران کردندمشهد؛ شهر سینماهای ویران‌شده