برچسب: شمس العماره

ناقوس تاریخی کاخ گلستان، بار دیگر به صدا در آمدساعت کوک شمس‌العماره
پیام میراث
۱۹۸۴
ساعت مکانیکیشمس العماره