برچسب: شفافیت ارتقای سلامت اداری

گفت‌وگو با رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر اصفهان درباره مصوبه «شفافیت ارتقای سلامت اداری» برای صاحبان امضاهای طلایی محدودیت ایجاد کردیم