برچسب: شانگهای

درباره برترین شهرهای جهان که در ایجاد سیستم حمل‌و‌نقل عمومی موفق بوده‌اندایده‌های حمل‌و‌نقل پایدار شهرها در سال 2021
حسین نیازبخش
بوم و بر
۲۱۱۳
توکیوحمل و نقل
رئیسی: توجه اعضای سازمان شانگهای را را به ضرورت همکاری در موضوعات محیط زیستی جلب می‌کنمایران عضو اصلی سازمان همکاری شانگهای شد