برچسب: سینما

کرمان ویچ
۵۲۲
زلزلهسینما
صفحه اول 522
۵۲۲
زلزلهسینما
سبک زندگی
۵۱۹
زلزلهسینما
فرهنگ و هنر
۵۱۹
زلزلهسینما
در گفت و گو با دکتر مرتضی کریمی انسان شناس پیرامون اعتراض کرمانی ها به سریال شهرزاد مطرح شدتولیدات هنری ندانسته به شکاف مرکز و پیرامون دامن می‌زنند
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
تاریخ
۵۲۰
بمپزشکی
در گفت و گو با دکتر مرتضی کریمی انسان شناس پیرامون اعتراض کرمانی ها به سریال شهرزاد مطرح شدتولیدات هنری ندانسته به شکاف مرکز و پیرامون دامن می‌زنند
نکیسا خدیشینکیسا خدیشی
صفحه اول520
۵۲۰
بمپزشکی
صفحه اول519
۵۱۹
زلزلهسینما
صفحه اول519
۵۱۹
زلزلهسینما
کاغذ اخبار
۵۱۸
زلزلهسینما
فرهنگ شهروندی
۵۱۷
زلزلهسینما
صفحه اول517
۵۱۷
زلزلهسینما
صفحه آخر
۵۱۶
جیرفتزلزله