برچسب: زیست محیطی

نتایج گزارش ملی سیلاب نشان می‌دهدگزارش‌های هواشناسی ناتوان از پیش‌بینی سیلاب‌ها
بزرگترین مطالعه نیم قرن گذشته نشان دادسود اقتصادی زیستگاه‌های طبیعی بیشتر از کشاورزی است
مجتبی پارسامجتبی پارسا