برچسب: ریگان

گزارش «پیام ما» از زندگی ساکنان ریگان، منطقه‌ای که رتبه اول فرسایش بادی کشور را داردزندگی در حلقه بسته باد و شن
مرضیه قاضی‌زادهمرضیه قاضی‌زاده
شاخص کیفیت هوا در شهرهای بم و ریگان باز هم ناسالم شدشرق کرمان زیر چتر گرد وغبار
مدیرکل محیط زیست استان کرمان می‌گوید خشکسالی موجب شده پدیده گردوغبار شرق استان کرمان شدیدتر و زودتر آغاز شود
پیام میراث
ریگانکرمان
امین باقری فرماندار ریگان گفت: گردوغبار شدید باعث کاهش دید در محور‌های این شهرستان شده است، طوری که هم اکنون تمامی محور‌های منتهی به ریگان مسدود هستند.
کاغذ اخبار
بمریگان
صفحه آخر
بمپزشکی
صفحه اول 536
بمپزشکی
صفحه اول 526
استاندارامام جمعه
صفحه اول 526
استانداررزم حسینی