برچسب: رفسنجان

مخالفان فعالیت قرق منصورآباد، شاخ حیوانات را به یکی از تابلوهای ورودی این منطقه آویزان کردندشاخ و شانه کشیدن برای قرق مردمی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان:افرادی درمدت اخیربرای مخالفت بافعالیت این قرق وایجادمشکل،آبشخورهای حیات وحش راآتش زدندحامدابوالقاسمی:درسال۸۷فقط۱۰۰راس میش وبزوکل وقوچ درمنصورآبادبودامادرسرشماری زمستان پارسال نشان دادتعدادشان به ۲۱۰۰ راس رسیده است
فروغ فکریفروغ فکری
صفحه اول
۸۹۷
رفسنجانسرطان
کرمان ویچ
۴۱۱
رفسنجانسیرجان
کاغذ اخبار
۶۲۸
رفسنجانسیرجان
صفحه اول
۶۲۸
رفسنجانسیرجان
صفحه اول
۴۱۱
رفسنجانسیرجان
آخر
۴۰۷
رفسنجان
ورزش
۴۰۷
رفسنجانکرمان
کرمان ویج
۶۲۷
رفسنجانکرمان
کرمان ویچ
۴۰۶
رفسنجانکرمان
کرمان ویچ
۴۰۶
رفسنجانکرمان
صفحه اول
۴۰۶
رفسنجانکرمان