برچسب: رفسنجان

مخالفان فعالیت قرق منصورآباد، شاخ حیوانات را به یکی از تابلوهای ورودی این منطقه آویزان کردندشاخ و شانه کشیدن برای قرق مردمی
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان کرمان:افرادی درمدت اخیربرای مخالفت بافعالیت این قرق وایجادمشکل،آبشخورهای حیات وحش راآتش زدندحامدابوالقاسمی:درسال۸۷فقط۱۰۰راس میش وبزوکل وقوچ درمنصورآبادبودامادرسرشماری زمستان پارسال نشان دادتعدادشان به ۲۱۰۰ راس رسیده است
فروغ فکریفروغ فکری
صفحه اول
رفسنجانسرطان
کرمان ویچ
رفسنجانسیرجان
کاغذ اخبار
رفسنجانسیرجان
صفحه اول
رفسنجانسیرجان
صفحه اول
رفسنجانسیرجان
کرمان ویج
رفسنجانکرمان
کرمان ویچ
رفسنجانکرمان
کرمان ویچ
رفسنجانکرمان
صفحه اول
رفسنجانکرمان