برچسب: رتبه بندی معلمان

پیام خبر
2133
طرح رتبه‌بندی معلمان برای رفع ایراد احتمالی شورای نگهبان به کمیسیون برگشت، اصلاح شد و ۲ هفته آینده دوباره بررسی می‌شودتعلل به سبک بهارستان
تعلل به سبک بهارستان
پیام خبر
2130
طرح رتبه‌بندی معلمان در اولویت بررسی قرار گرفته اما برخی نمایندگان با آن مخالف‌اندسد کسری بودجه مقابل معلمان
سد کسری بودجه مقابل معلمان