برچسب: رانندگان اتوبوسرانی

رانندگان اتوبوسرانی به مصائب کار در زمانه کرونا اعتراض کردند شرکت اتوبوسرانی معیشت کارگران را در نظر نگرفته رانندگان اتوبوسرانی شرکت واحد عادت کردند که همیشه حقوق و دستمزد معوقه داشته باشند. عادت کردند که دریافت اضافه کارشان عقب بیفتد، تسهیلات دریافت نکنند. در زمانه کرونا به رغم تعطیلی بعضی صنوف، رانندگان اتوبوس مجبور به […]