برچسب: رئیس دفتر رئیس‌جمهوری

رئیس دفتر رئیس‌جمهوری اولویت نخست دولت را تامین واکسن‌های مورد نیاز از خارج عنوان کرد و گفت: طبق وعده داده شده همه تلاش دولت این است
تلاش دولت برای احیای برجام در میان فشارهای داخلی و خارجیواعظی: می‌خواهیم کشور را بدون تحریم به دولت بعدی تحویل بدهیم