برچسب: رئیس اتاق ایران

اتاق بازرگانی ایران درباره بی‌توجهی به پیامدهای محیط‌ زیستی پروژه‌های عمرانی هشدار داداشتراک منافع سیاسی؛ علیه محیط زیست
حسن فروزان فرد
رئیس اتاق بازرگانی درنامه‌ای خطاب به قالیباف:برای تصمیم دربار ه فضای مجازی از کارشناسان نظر بخواهید