برچسب: دوستدار محیط زیست

بوم و بر
2216
معرفی اسناد حقوقی و سیاستی پشتیبانِ تحققِ شهر دوستدار کودککدام شهر دوستدار کودک است؟
کدام شهر دوستدار کودک است؟
اقلیم
2079
سالانه ۱۴ هزار تن ترکیبات شیمیایی موجود در ضدآفتاب‌ها وارد اقیانوس‌ها می‌شودضدآفتاب‌ها مرجان‌ها را می‌کشند
ضدآفتاب‌ها مرجان‌ها را می‌کشند